Ochrana osobných údajov

Spoločnosť eVíza s.r.o. na stránkach www.eviza.sk a www.vybehame.to, IČO 45 334 366, so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. eVíza s.r.o. sa zaväzuje poskytovať svojím zákazníkom vynikajúci servis. V rámci tohto záväzku je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá dôvera našich zákazníkov aj ďalších užívateľov našich služieb. Plne si uvedomujeme zodpovednosť za ochranu Vášho súkromia a informujeme Vás o našich postupoch zhromažďovania informácií prostredníctvom našich zásad ochrany osobných údajov.

Zdroje a typ spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť eVíza s.r.o. spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.eviza.sk alebo www.vybehame.to 

Spoločnosť eVíza s.r.o. spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.

Za účelom plnenia kúpnej zmluvy môže eVíza s.r.o. požadovať okrem bežných osobných údajov aj osobitnú kategóriu osobných údajov a iné údaje podľa osobitých požiadaviek štátnych inštitúcií a konzulárneho oddelenia cieľovej krajiny.

Bežné osobné údaje:

 • Titul, meno, priezvisko
 • Adresa trvalého alebo prechodného pobytu
 • Dátum narodenia
 • E-mail, telefónne číslo

Osobitná kategória osobných údajov:

 • Národnosť
 • Náboženstvo
 • Odborová alebo politická príslušnosť
 • Zdravotný stav
 • Biometrické údaje
 • Informácie o trestnej histórii
 • Finančné záznamy

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

 • Meno
 • Osobné a rodinné informácie
 • Adresa
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Dátum narodenia
 • Vek
 • Vzdelanie
 • Zamestnanie
 • História zamestnania
 • Podrobnosti o platbe za službu
 • Cestovná história
 • Finančné záznamy

Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme sú marketingové informácie a informácie o interakciách s webom, ako napríklad:

 • Údaje z marketingových zoznamov, spotrebiteľských prieskumov alebo verejne dostupných informácií.
 • Jedinečné ID, ako napríklad ''Cookies'' sú malé dátové súbory používané ako jedinečné identifikátory. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie a je odosielaný zo servera webových stránok, ktoré prezeráte, do Vášho počítača alebo mobilného telefónu.
 • Internetový protokol ("IP adresa")
 • Informácie o zariadení, ako sú informácie obsiahnuté v hlavičkách HTTP alebo iných signáloch protokolu internetového prenosu, typ prehliadača alebo typu zariadenia, verzia operačného systému, reťazce agenta používateľa a informácie o prítomnosti alebo použití "aplikácií" v mobilných zariadeniach.
 • Hľadané výrazy, ktoré zákazník použil na lokalizáciu a navigáciu na webovú stránku.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnej tretej strane. Okrem toho, spoločnosť eVíza s.r.o. sa zaväzuje nezdieľať informácie so žiadnou treťou stranou, pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak.

eVíza s.r.o. môže osobné údaje zdieľať s tretími stranami na tieto účely:

 • Za účelom spracovania žiadosti o vízum alebo legalizáciu dokumentov
 • Za účelom plnenia Kúpnej zmluvy
 • Za účelom zlepšenia našich služieb zákazníkom
 • V súvislosti s právnymi požiadavkami štátnych inštitúcií v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky.

eVíza s.r.o. je oprávnená použiť tieto informácie na priamu marketingovú komunikáciu s Vami (napr. prieskum alebo zaslanie noviniek o našich službách). Ak si neželáte dostávať marketingovú informáciu, prečítajte si nižšie uvedenú časť Odstúpenie z marketingovej komunikácie.

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (Nariadenie GDPR platné v Európskej Únii)

eVíza s.r.o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje za účelom plnenia Vašej objednávky o poskytovanú službu. Tieto informácie sa zhromažďujú a spracúvajú v súlade so zákonmi platnými na území Slovenskej republiky vrátane nariadenia GDPR, platného v celej Európskej únii. Podľa týchto predpisov citlivé osobné informácie sa zhromažďujú a spracúvajú na základe zákonného súhlasu. Zadaním objednávky a nasledovným udelením súhlasu dávate spoločnosti eVíza s.r.o. nasledujúce práva:

 • Právo zhromažďovať Vaše osobné údaje
 • Právo na spracovanie Vašich osobných údajov
 • Právo zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb

Odvolanie súhlasu o oprávnení spracovania a zhromaždenia osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať, aby spoločnosť eVíza s.r.o. vymazala osobné informácie, ktoré ste nám poskytli. eVíza s.r.o. vymaže všetky údaje, pokiaľ je to v súlade so zákonmi a predpismi krajiny, v ktorej pôsobíme.

eVíza s.r.o. Vás následne bude informovať o odstránení z našich systémov alebo informovať o dátume, kedy je spoločnosť zo zákona oprávnená odstrániť uvedené údaje z našich systémov.

Právo na prístup k osobným údajom: Kedykoľvek máte právo na prístup k svojim osobným informáciám, ktoré vlastní eVíza s.r.o. Ak chcete požiadať o prístup k svojim údajom, spoločnosť eVíza s.r.o. Vám poskytne prístup po overení totožnosti žiadateľa v súlade s našimi pravidlami.

Medzinárodný prenos osobných údajov: pre úspešné poskytnutie služieb môžu byť Vaše osobné údaje potrebné presunúť mimo regiónu EÚ, a to vládnym orgánom a logistickým spoločnostiam v krajinách, pre ktoré ste požiadali o cestovnú dokumentáciu. Tieto krajiny nemusia mať zákony o ochrane osobných údajov rovnocenné s krajinami EÚ. eVíza s.r.o. sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na zaistenie dôvernosti Vašich osobných údajov pri prenose do týchto krajín. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ale ak je súhlas stiahnutý pred poskytnutím služby, potom nebude možné dokončiť poskytovanie služieb.

Sťažnosť dozornému orgánu: Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v rámci GDPR, môžete sa obrátiť na orgán pre ochranu údajov v krajine, v ktorej máte bydlisko, alebo na hlavný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf 

Dodržiavanie ochrany súkromia a zodpovednosť za ďalšie prevody

V prípade, že spoločnosť eVíza s.r.o. prevedie osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov, na tretiu stranu konajúcu ako kontrolór, urobí tak v súlade s akýmkoľvek oznámením poskytnutým subjektom týchto údajov a akýmkoľvek súhlasom, ktorý poskytli, a to iba vtedy, ak má tretia strana so zmluvným ubezpečením eVíza s.r.o., že (i) bude spracúvať osobné údaje na obmedzené a špecifikované účely v súlade s akýmkoľvek súhlasom poskytnutým subjektmi týchto údajov; (ii) poskytovať aspoň rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany súkromia, a informovať nás, ak zistí, že to nemôže urobiť; a (iii) zastaviť spracovanie osobných údajov alebo podniknúť iné primerané a vhodné kroky na nápravu, ak tak urobí. Ak má spoločnosť eVíza s.r.o. vedomosť, že tretia strana konajúca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje táto politika ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami ochrany osobných údajov, podnikne spoločnosť eVíza s.r.o. primerané kroky na zabránenie alebo zastavenie takéhoto spracovania.

Pokiaľ ide o agentov eVíza s.r.o., spoločnosť eVíza s.r.o. prevedie iba osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, potrebné na to, aby agent dodal spoločnosti eVíza s.r.o. požadovaný produkt alebo službu. eVíza s.r.o. okrem toho (i) umožní agentovi spracovať takéto osobné údaje iba na obmedzené a stanovené účely; ii) požadovať od zástupcu, aby poskytoval aspoň rovnakú úroveň ochrany súkromia, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany súkromia; (iii) podniknúť primerané a vhodné kroky na zabezpečenie toho, aby agent efektívne spracovával osobné údaje prenášané spôsobom, ktorý je v súlade s povinnosťami eVíza s.r.o. podľa zásad ochrany súkromia; a (iv) požadovať od agenta, aby to oznámil eVíza s.r.o., ak zistí, že už nemôže plniť svoju povinnosť poskytovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany súkromia. Po prijatí oznámenia od zástupcu, že už nemôže plniť svoju povinnosť poskytovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany súkromia, podnikne spoločnosť eVíza s.r.o. primerané a vhodné kroky na zastavenie a nápravu neoprávneného spracovania.

Spoločnosť eVíza s.r.o. zostáva zodpovedná podľa zásad ochrany osobných údajov, ak sprostredkovateľ spracúva osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý nie je v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť eVíza s.r.o. nezodpovedá za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

Ak eVíza s.r.o. prenáša osobné údaje do jedného zo svojich pridružených subjektov v rámci svojej podnikovej skupiny, podnikne eVíza s.r.o. kroky na zabezpečenie ochrany týchto osobných údajov v rámci rovnakej úrovne ochrany, akú vyžadujú zásady ochrany súkromia.

Využitie, vymáhanie a zodpovednosť

Spoločnosť eVíza s.r.o. má zavedené mechanizmy určené na zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany súkromia. Spoločnosť vykonáva každoročné samohodnotenie svojich postupov týkajúcich sa osobných údajov spotrebiteľa, aby overila, či sú osvedčenia a tvrdenia, ktoré spoločnosť vydáva v súvislosti so svojimi postupmi v oblasti ochrany súkromia pravdivé a že postupy spoločnosti v oblasti ochrany súkromia boli implementované v zastúpení a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Spotrebitelia môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov našou spoločnosťou. eVíza s.r.o. podnikne kroky na odstránenie problémov vyplývajúcich z údajného nedodržania zásad ochrany súkromia. Spotrebitelia sa môžu obrátiť na spoločnosť eVíza s.r.o., ako je uvedené vyššie, v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa postupov týkajúcich sa osobných údajov spotrebiteľa.

Ako zhromažďujeme informácie

Informácie od vás môžeme zhromažďovať nasledujúcimi spôsobmi:

Požiadaním: Môžeme od vás zhromažďovať osobné informácie tak, že požiadame o ich poskytnutie. eVíza s.r.o. bude zhromažďovať iba informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli poskytnúť požadované služby.

Súbory cookie: Spoločnosť eVíza s.r.o. využíva rôzne technológie na posúdenie spôsobu používania jej stránok, na prispôsobenie vašich skúseností a na poskytovanie online obsahu prispôsobeného vašim záujmom, ako sú internetové značky a súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači alebo iných zariadeniach využívajúcich webové rozhranie na našich webových stránkach. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať vás od ostatných používateľov tejto webovej stránky a vylepšiť túto webovú stránku a vaše skúsenosti pri prehliadaní týchto webových stránok.

Webové majáky: Webový maják je elektronický súbor na webovej stránke, ktorý nám umožňuje počítať a rozpoznať používateľov, ktorí navštívili túto stránku. V e-mailoch vo formáte HTML sa okrem iného dá použiť webový maják na zisťovanie odpovedí na našu komunikáciu a meranie ich účinnosti. Napríklad, ak od nás dostanete e-mail a kliknete na odkaz v tomto e-maile, prejdete na webovú stránku. Vo všeobecnosti sa webovým majákom v e-maile môžete vyhnúť vypnutím zobrazenia HTML a zobrazením iba textovej časti e-mailu.

Protokoly webového servera: Protokoly webového servera sú záznamy o činnosti vytvorenej počítačom, ktoré doručujú požadované webové stránky do vášho prehliadača. Napríklad denník webového servera môže zaznamenať hľadaný výraz alebo odkaz, na ktorý ste klikli, aby ste dostali webovú stránku. Denník webového servera môže tiež zaznamenávať informácie o vašom prehliadači, ako je vaša IP adresa a súbory cookie nastavené vo vašom webovom prehliadači serverom.

Ochrana vašich informácií

Ochrana osobných údajov, ktoré od vás dostávame, má pre spoločnosť eVíza s.r.o. zásadný význam. Aj keď s prenosom informácií cez internet vždy existuje určité riziko, snažíme sa chrániť pred zneužitím akýchkoľvek osobných údajov, ktoré od vás dostávame prostredníctvom našej webovej stránky. Údaje eVíza s.r.o. sú chránené technológiou TLS (Transport Layer Security) schválenou v priemysle. TLS je najrozšírenejší bezpečnostný protokol používaný v súčasnosti a používa sa pre webové prehliadače a ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú bezpečnú výmenu údajov v sieti. Táto technológia zaisťuje bezpečný prenos všetkých údajov vrátane osobných údajov a informácií o kreditných kartách. Vďaka takýmto opatreniam sa zákazníci eVíza s.r.o. môžu cítiť bezpečne pri vedomí, že ich údaje sú pri používaní našich webových stránok chránené.

Údaje sa musia vymazať

Údaje sa uchovávajú po dobu 90 dní a potom sa automaticky vymažú. Tieto informácie si však budeme uchovávať a používať podľa potreby, aby sme splnili naše právne záväzky, požiadavky štátneho auditu, vyriešili spory a presadili naše dohody. Na konci tohto obdobia môžeme podľa vlastného uváženia tieto osobné údaje zničiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako sa odhlásiť z ďalšej komunikácie

Používateľom poskytujeme možnosť odhlásiť sa od prijímania ďalších oznámení od nás na ich žiadosť. Ak sa chcete odhlásiť z ďalšej komunikácie, kontaktujte nás e-mailom na adrese eviza@eviza.sk, info@vybehame.to   alebo zavolajte na telefónne číslo 0910 150 085.

Odkazy na iné webové stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky. eVíza s.r.o. nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah takýchto webových stránok. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných identifikovateľných informácií tretím stranám vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Na informácie zhromaždené treťou stranou sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Akýkoľvek odkaz na webovú stránku, ktorú vlastní tretia strana, nepredstavuje potvrdenie, schválenie, pridruženie, sponzorstvo alebo pridruženie k prepojenej stránke, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo Facebook Like a widgety, ako napríklad tlačidlo "Share this" alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sa spúšťajú na webovej stránke. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, stránku, ktorú navštevujete na webe, a môžu nastaviť súbor cookie, aby táto funkcia mohla správne fungovať. Funkcie a widgety sociálnych médií sú hostené treťou stranou alebo priamo na webových stránkach. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Osobné údaje od detí

Nebudeme vedome zhromažďovať osobné informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Ako rodič alebo zákonný zástupca nedovoľte svojim deťom bez vášho súhlasu poskytovať osobné informácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Aj keď vynakladáme maximálne úsilie na poskytnutie presných informácií, požiadavky štátnych inštitúcií, vízová povinnosť a požiadavky konzulárneho oddelenia cieľovej krajiny sa neustále menia. Preto nemôžeme vždy zaručiť úplnú presnosť. Doby spracovania a poplatky sú určené iba na informačné účely a nemôžu byť zaručené. eVíza s.r.o. odporúča, aby boli cestovné víza získané včas pred cestou. Ak sú víza vydávané pri príchode do krajiny, vždy Vám odporúčame tieto informácie potvrdiť leteckou spoločnosťou a veľvyslanectvom. Rezervácie ďalších služieb spojených s cestou (ako napr. zakúpenie letenky, ubytovania) by mali byť odložené pokiaľ nie sú vydané víza/autorizácia. Ak konzulát vyžaduje zakúpenú letenku, v takom prípade sa odporúča si zakúpiť stornovateľnú letenku/ ubytovanie.

Ak si zakúpite služby na našom webe, na predaj sa vzťahujú naše Všeobecné obchodné podmienky .

eVíza s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak vykonáme revízie, ktoré menia spôsob, akým zhromažďujeme, používame alebo zdieľame osobné údaje, tieto zmeny zverejníme v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o našich najnovších zásadách a postupoch.

Záverečné ustanovenia

Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.eviza.sk a www.vybehame.to potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.

S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 25.5.2020